Your's Photo

jpg, png,gif


ตำแหน่งที่สมัคร 1. * 2.
สาขาที่เลือกลง      1. * 2. 3.
เงินเดือน *    

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล * ชื่อเล่น วัน-เดือน-ปีเกิด อายุ ปี*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * อีเมล์ *
ส่วนสูง   ซม. น้ำหนัก กก. จังหวัดที่เกิด  
ศาสนา   เชื้อชาติ สัญชาติ  
สถานภาพ  โสด   สมรส    แต่งงานโดยมิได้จดทะเบียน   หม้าย     หย่า      แยกกันอยู่
การรับราชการทหาร เกณฑ์แล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์จะเกณฑ์ในปี   ได้รับการยกเว้นเพราะ
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ภูมิลำเนา *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ **

2. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบัน
คณะ
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
ปีที่จบ
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อุดมศึกษา(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท)

3. ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

พูด

อ่าน เขียน
  ภาษาอื่นๆ(ระบุ)

พูด

อ่าน เขียน
คอมพิวเตอร์ Excel  Word  Power Point   อื่นๆ ระบุ
 
ขับรถยนต์ ได้  ไม่ได้ ขับรถจักรยานยนต์   ได้  ไม่ได้  
ใบขับขี่ 

รถยนต์ มี เลขที่      รถจักรยานยนต์     มี เลขที่


4. ประวัติการทำงาน (เริ่มงาน-ปัจจุบัน)

วัน-เดือน-ปี
ที่เข้า-ออก จากงาน

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อและตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา

เบอร์โทรหน่วยงาน


ลงชื่อ ผู้สมัครงาน